ROBO EATZ

Pilnībā robotizēta ēdienu pagatavošana no svaigām sastāvdaļām un servēšana, bez cilvēku iesaistes.

Ruby on RailsReact Native

Izaicinājums: Ēdināšanas pakalpojumi visā pasaulē cīnās par darbību un zaudē rentabilitāti

Problēmas galvenokārt rodas pieaugošo darbaspēka izmaksu (3–5% gadā) un piemērotu darbinieku (vidējais apgrozījuma līmenis - 66,3%) trūkuma dēļ.

3 līdz 5

darbiniekus var aizstāt

24/7

darbības laiks

ietaupiet biznesam daudz naudas

sistēma var piedāvāt plašu ēdienu klāstu

Risinājums: Aizvieto virtuves un apkalpojošo personālu ar robotu

Robots gatavo ēdienu ar datora precizitāti, optimizējot sastāvdaļu izmantošanu un sniedz precīzus datus par ēdienreizes uzturvērtībām. zmantojot mobilo lietotni, Jums būs pieejami detalizēti pārskatāmi dati par visiem procesiem un sastāvdaļām.

Rezultāts: Robots, kuru izstrādājuši ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un inženieri

Robots ņem vērā visas detaļas par pārtikas apstrādi, higiēnu, resursu izmantošanu, izvietošanu tirgū un citiem būtiskiem elementiem.

Robots māk gatavot:

PASTAS

ZUPAS

WOK

SALĀTUS

Tehnoloģijas, kuras izmantojām ROBO EATZ risinājuma radīšanā:

iOS / Android / cross-platform

viedierīču lietotnes

Biznesa kritisku

sistēmu izstrāde

UI / UX

dizains

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “MAK IT” sadarbībā ar SIA “ROBOEATZ” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.1. “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde, kas ietver iepriekšējā pētniecības projektā (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003) izstrādāto komponenšu savietošanu, papildus nepieciešamo komponenšu izpēti, vadības sistēmas pētniecības un izstrādes darbus un prototipa izveidošanu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 300 000 apmērā, tai skaitā EUR 205 700 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

2019. gada 2. ceturksnī uzsākta informācijas sistēmas sākotnējo komponenšu apzināšana, nepieciešamā skeleta izveide, tai skaitā:

 • Integrācija ar OPC-UA serveri;
 • Sākts pētījums algoritmiem par efektīvu laika izmantošanu veicot paralēlas komponenšu darbības ar reāllaika sekošanu izpildei un darbību pārkonfigurēšanu atkarībā no izpildes statusiem.

2019. gada 3. ceturksnī veikta Informācijas sistēmas un automatizācijas komponenšu apzināšana un izveidots nepieciešamais skelets. Veikts pētījums un uzsākta eksperimentālā izstrāde pie Rokas un katla kontroles - drošas komandu nodošanas un komandu strukturēšanas.

2019. gada 4. ceturksnī tika veikta:

 • Komunikācijas principiālā izstrāde.
 • Pasūtījumu veikšanas un komandu veidošanas algoritmu pētniecība.
 • Avārijas situāciju reaktivizācijas sistēmas izstrāde.
 • Vadības interfeisa izstrāde (tai skaitā lokāls un attālināts).
 • Mainīgo statusu monitoringa sistēmas izveide.

2020. gada 1. ceturksnī tika veikts:

 • Informācijas sistēmas un automatizācijas komponenšu sadaļā tika izstrādātas pasūtījumu rindas
 • Turpinot projektu, bija nepieciešams izstrādāt procesu, kurš veiktu: Pasūtīto ēdienu izvietošanu uz laika līnijas.
 • Izvietoto darbu pārvietošana uz jaunām laika līnijas pozīcijām, ja secināts, ka komandu izpilde kavēsies.
 • Tālāk, saskaņā ar jau iepriekšējā nodevumā aprakstītajiem algoritmiem, pasūtījumi tiktu nodoti robotam izpildei.
 • Pārskata periodā veikti pētniecības darbi minēto uzdevumu veikšanai.
 • Uzsākts darbs pie principiālo risinājumu un algoritmu noteikšanas informācijas sistēmā.

2020. gada 2. ceturksnī tika veikts:

 • Pasūtījumu rindu izpildes efektivitātes uzlabošana
 • Papildināts izpildāmo komandu apjoms
 • Testēta virtuālā modeļa kļūdu iespējamība
 • Informācijas sistēmas komponenšu apzināšana un noteikts principiālais darbības skelets.

2020. gada 3.ceturksnī tika veikts:

 • Veikti darbi vairāku katlu atbalsta- pārplānošanas uzlabojumu jomā – turpināta algoritmu pētniecība efektivitātes nodrošināšanai.
 • Izstrādāti principi atkopšanai pēc avārijas situācijām un esošo izpildes funkciju pārmantošanai.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “MAK IT” sadarbībā ar SIA “ROBOEATZ” 2020. gada 1.janvārī uzsāk pētniecību starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.6 “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu” ietvaros.

Pētniecības projekta mērķis ir uz indukcijas sildīšanas bāzes veidotas suvide iekārtas ar parametru nolasīšanas funkciju izstrāde, veicot pētījumus par iespēju veikt mērķētu siltuma atdevi produkta vienmērīgas termiskas apstrādes nodrošināšanai, izmantojot mākslīgā intelekta vadītu informācijas sistēmu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.martam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 100 000 apmērā, tai skaitā EUR 68 400,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

2020. gada 1. ceturksnī tika veikts:

 • Principiālo shēmu pētījumu veikšana, nepieciešamo sistēmas algoritmu noteikšana.
 • Uzsākts darbs pie algoritmu izstrādes.

2020. gada 2. ceturksnī tika veikts:

 • Potenciālās datu strukturēšanas principu izstrāde.
 • Nepieciešamo komponenšu un to potenciālās savietojamības, tai skaitā bezvadu datu apmaiņas analīze.

2020. gada 3.ceturksnī tika veikts:

 • Izveidots temperatūras sensoru datu ievākšanas un uzkrāšanas rīks, tālākai datu analīzei. Papildus rīkā ir iebūvēta datu punktu marķēšanas iespēja, lai projektā iesaistītie speciālisti varētu manuāli apstrādāt/marķēt sensoru datus.

SIA MAKIT sadarbībā ar Latvijas pārtikas nozares kompetences centru izstrādā projektu: Nr.7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde".

Pētījums nr. 1.2.1.1/18/A/002 tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros.

Projekta mērķis ir:

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

 • Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

  1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

   • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
   • Produktu iepakojuma risinājumi;
   • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
  2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

   • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
   • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
   • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
   • Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
 • Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.
 • Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
 • No 01.04.2020. līdz 16.05.2020. pārskata periodā tika uzsākta pētījuma koncepcijas izstrāde un noformulēti darba uzdevumi. Ir uzsākts darbs pie informācijas sistēmas principiālās uzbūves skeleta un potenciālo algoritmu izstrādes. Sadarbībā ar Roboeatz, SIA tiek izstrādātas nepieciešamās datnes turpmāko pētījumu veikšanai.
 • No 17.05.2020. līdz 16.08.2020. pārskata periodā tika veikta informācijas sistēmas skeleta uzbūve, veidojot nepieciešamās mainīgās vērtības, kam jādod uzdevumi attiecīgu izejvielu pielietošanas gadījumos. Kopā ar Roboeatz SIA apzinātas iespējamās produktu grupas, to iespējamās klasifikācijas un potenciālās vērtības, kā sistēmā tiek atpazītas dažādas produktu kategorijas un pēc kādiem principiem tiek veidotas receptes. Notiek darbs pie attiecīgo algoritmu izstrādes.
 • No 17.08.2020. līdz 16.11.2020. pārskata periodā tika attīstīta informācijas sistēmas skeleta uzbūve, veidojot nepieciešamās mainīgās vērtības, kam jādod uzdevumi attiecīgu izejvielu pielietošanas gadījumos. Kopā ar Roboeatz SIA apzinātas iespējamās produktu grupas, to iespējamās klasifikācijas un potenciālās vērtības, kā sistēmā tiek atpazītas dažādas produktu kategorijas un pēc kādiem principiem tiek veidotas receptes. Notiek darbs pie attiecīgo algoritmu izstrādes, uz laiku tika apturēta dēļ darbu secības optimizācijas.

Finansējuma saņēmējs: SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”
Pētījuma īstenotājs: SIA “ROBOEATZ”
Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.7 "Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde"
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra